• Tốt nghiệp chuyên khoa RHM trường đại học y dược Thái Nguyên