bs-phuong
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội
  • Hội viên hội răng hàm mặt Việt Nam
  • Chứng chỉ đào tạo chữa răng và nội nha nâng cao.
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội
  • Hội viên hội răng hàm mặt Việt Nam
  • Chứng chỉ đào tạo chữa răng và nội nha nâng cao.

Tốt nghiệp chính quy khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội Hội viên hội răng hàm mặt Việt Nam Chứng chỉ đào tạo chữa răng và nội nha nâng cao.