Nguyễn Như Dũng
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.