Bùi Lan Anh
  • Trình độ bác sĩ: Đại học Y chính quy
  • Lĩnh vực chuyên sâu: Phục hình – Tiểu Phuẫu
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam