Bùi Lan Anh
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng hàm mặt trường đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.