Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng hàm mặt trường đại học Y dược Thái Nguyên
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.